Ban Thường Trực UBMTTQVN xã

logo mat tran to quoc

BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ
BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ MAI
z2646269817624 589c302144fe0fe04119fa02db8e2f52 1
Đồng chí: Nguyễn Văn Quận
Sinh ngày: 16.08.1994
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 01 xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng 
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Quản lý nhà nước:  

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Mai - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0353872152   
       E.mail: quanvpdutramai@gmail.com
 
z2766176603230 dbfdb9c0a8ce42d1cc46d7a7f676770d
Đồng chí: Nguyễn Thị Hải Âu
Sinh ngày: 16.08.1994
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 01 xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng 
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Quản lý nhà nước:  

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Mai - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0384709943
       E.mail:


logo mat tran to quoc BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ VÂN
z2646312519670 376005d264bfb2530fd481e47dae09d2
Đồng chí: Đinh Hoàng Nhã
Sinh ngày: 15.02.1976
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 03 xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Vân - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0353872152   
       E.mail: quanvpdutramail.com
 
z2646305214624 e004f2fe229902e2b407f2f21160c2a5
Đồng chí: Nguyễn Thanh Diệu
Sinh ngày: 28.08.1993
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 01 xã Trà Vân, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Vân - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0379117204 
                       E.mail: 

logo mat tran to quoc BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ DON
z2646269825807 a8ee7b86d6259fa36ad97cea6bc4ff56
Đồng chí: Nguyễn Xuân Hùng
Sinh ngày: 17.02.1976
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 02 xã Trà Don, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học QLNN
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: UVBTV Đảng ủy - Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Don - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0388339584 
       E.mail: xuanhungtradon@gmail.com
 
z2638750254521 5bdfee9aecf145d96039543f0b75c4c4
Đồng chí: Nguyễn Thị Vy
Sinh ngày: 10.10.1996
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 02 xã Trà Don, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học TDTT
Trình độ chính trị: 
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

 Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Don - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0375937365
                          E.mail: 

logo mat tran to quocBAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ TẬP
z2646305211443 da838fbf66cea1387c74a4f38f17aba2
Đồng chí: Hồ Văn Lâm
Sinh ngày: 05.09.1982
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: xã Trà Tập, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Luật
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: UVBTV Đảng ủy - Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Tập - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0369545275
                        E.mail: 
 
z2646269832414 c1c398cd70cfa6a250f9f5fe432f1bb0
Đồng chí: Hồ Văn Đạo
Sinh ngày: 03.09.1991
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 01 xã Trà Tập, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: 

 Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Tập - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:

                          E.mail: 

logo mat tran to quocBAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ DƠN
z2646269832523 d0db1aa41deb1b19d558368381c6773d
Đồng chí: Hồ Thị Ngọc Huyền
     Sinh ngày: 01.01.1984
    Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Bắc Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 01 xã Trà Dơn, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: UVBTV Đảng ủy - Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Dơn - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0944539435
                        E.mail: hothingochuyen1984@gmail.com
 
z2646288765425 2dd72846b56630e0c42c6c615c66926a 1
Đồng chí: Hồ Văn Tân
Sinh ngày: 06.04.1994
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 01 xã Trà Dơn, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ chính trị: 
Quản lý nhà nước: Chuyên viên

 Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Dơn - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0394170100
                                 E.mail: hotuanlinhphongkhong@gmail.com

logo mat tran to quocBAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ LINH
z2646305214375 f45786455f2ae9ea093dd4402245e3fa
Đồng chí: Hồ Văn Phương
Sinh ngày: 22.08.1989
Dân tộc: Xê Đăng
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 1 xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
 Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: UVBTV Đảng ủy - Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Linh - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0369545275
                        E.mail: 
 
z2646269822010 7e98f3534d8be0887a4b5682fa0e9197
Đồng chí: Hồ Văn Lao
Sinh ngày: 05.03.1997
Dân tộc: Xê Đăng
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 03 xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý văn hóa
Trình độ chính trị: 
Quản lý nhà nước: 

 Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Linh - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0366231442
                    E.mail: hovanlaopctmtx@gmail.com

logo mat tran to quocBAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ VINH
z2646269823521 4ac8bb98eade626877f20c18dd05750f
Đồng chí: Hồ Văn Nào
Sinh ngày: 14.02.1987
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 01 xã Trà Vinh, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Luật
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: UVBTV Đảng ủy - Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Vinh - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0378347166
 E.mail:
 
z2647627622974 30eb049e3a31bc906953661ab33a6b81
Đồng chí: Hồ Văn Việt
Sinh ngày: 06.05.1988
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 03 xã Trà Vinh, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: ( Đang học Đại học)
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước:  

 Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Vinh - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0375937365
                          E.mail: 

logo mat tran to quocBAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ LENG
z2647644661445 803a3118973d9121a69bd3ad40bf3003
Đồng chí: Đỗ Thị Hai
     Sinh ngày: 07.09.1983
    Dân tộc: Mơ Nông
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 02 xã Trà Leng, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Đảng ủy viên - Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Leng - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0368086906
                        E.mail: dothihai07091983@gmail.com
 
z2646269833660 fc802f26dcca9f16af35bbc79310e8b8
Đồng chí: Nguyễn Xuân Ngọc
Sinh ngày: 12.03.1993
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 01 xã Trà Leng, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Trung Cấp Quản lý văn hóa
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước:

 Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Leng - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0338310003
                          E.mail: nguyenngocvpdu@gmail.com

logo mat tran to quocBAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ CANG
z2646269827234 428c8ee5b0410a9bca8789f6f3fb161d
Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn
     Sinh ngày: 17.01.1990
    Dân tộc: Xê Đăng
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 05 xã Trà Cang, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học công tác xã hội
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Đảng ủy viên - Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Cang - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0972402824
                        E.mail:
z2649563217174 e5f0a5002dba62fccf997ed7ea8ef126
Đồng chí: Tạ Cao Hát
Sinh ngày: 02.05.1991
Dân tộc: Xê Đăng
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 05 xã Trà Cang, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng dịch vụ Pháp lý
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước:

 Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Cang - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0383829380
                          E.mail:


logo mat tran to quoc
BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ NAM
z2646269825810 8c2c9a5fea40c83713e9db6a89ba78e3
Đồng chí: Võ Xuân Trình
     Sinh ngày: 15.05.1986
    Dân tộc: Xê Đăng
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 02 xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: UVBTV Đảng ủy - Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Nam - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0865159079
                  Email:xuantrinhmt86@gmail.com

 
z2646269820687 190c1f77e522a393556769613a44312c
Đồng chí: Đinh Văn Min
Sinh ngày: 11.01.1986
Dân tộc: Xê Đăng
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 04 xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Trung Cấp xã hội
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước:

 Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Nam - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:

  E.mail:


 

  Ý kiến bạn đọc

TIN XEM NHIỀU
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay98
  • Tháng hiện tại3,023
  • Tổng lượt truy cập360,314
VĂN BẢN MỚI

Số: 54 - KH/HU ngày 21.03.2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TU, ngày 12/04/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số Tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thời gian đăng: 21/03/2022

lượt xem: 916 | lượt tải:163
qoffice
email
caicach
documentContent?dDocName=PORTAL073760
2danhba
3congkhaingansach
4
5
bactramysmart
PHÓNG SỰ - VIDEO
GIẤY MỜI

Số: 16 - CV/BTGHU ngày 14.03.2022

Mời dự hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tuyến tháng 3 năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2022

lượt xem: 902 | lượt tải:168

Số: 34/ GM - UBND ngày 18.02.2022

Dự Gặp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian đăng: 01/03/2022

lượt xem: 942 | lượt tải:192
222
1111111
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây